O nas

Realizacja funkcji edukacyjnej

STATUT STOWARZYSZENIA NOWOCZESNA I INNOWACYJNA EDUKACJA

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

NOWOCZESNA I INNOWACYJNA EDUKACJA

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem społeczno - naukowym osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, zainteresowania i wolę pracy twórczej dla dobra ogólnego.

3. Stowarzyszenie używa znaku graficznego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Statutu.

4. Nazwa Stowarzyszenia i jego znak graficzny są prawnie zastrzeżone.

 §2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie ma prawo zakładania Oddziałów, na warunkach określonych w niniejszym statucie.

 §5

1. Stowarzyszenie może powołać Radę Programową, zwaną dalej Radą, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

2. Rada składa się z 5-9 osób powoływanych przez Zarząd na okres kadencji władz stowarzyszenia, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

3. Liczbę członków Rady ustala Zarząd.

4. Rada wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

5. Rada działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

6. W przypadku opróżnienia stanowiska w Radzie Zarząd dokonuje uzupełniającego wyboru. Przepis ustępu 2. stosuje się odpowiednio.

7. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:

a) rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Zarządu;

b) odwołania przez Zarząd z powodu:

- rażącego naruszenia zasad statutowych,

- nie przestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

- rażącego naruszania zasad etycznych i moralnych;

- braku aktywności w pracach Rady.

8. Do kompetencji Rady należy:

a) opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działalności Stowarzyszenia;

b) opiniowanie kluczowych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie;

c) wyrażanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 §6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§8

1. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych w obszarze zarówno edukacji formalnej jak i pozaformalnej.

2. Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie poprzez realizację różnych projektów edukacji na wszystkich szczeblach od przedszkoli do Uniwersytetów III Wieku a także innych działań służących rozwojowi osobowości człowieka.

 §9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność polegającą na:

a) realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uzupełniających kształcenie prowadzone przez instytucje ustawowo do tego powołane,

b) propagowaniu i organizowaniu wymiany osiągnięć pedagogicznych, w szczególności poprzez organizację warsztatów i prelekcji,

c) organizowaniu konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

d) organizowaniu imprez kulturalnych,

e) wydawaniu książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

f) prowadzeniu działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych nośników informatycznych, w tym Internetu,

g) współdziałaniu ze stowarzyszeniami zajmującymi się edukacją,

h) współdziałaniu z administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami zainteresowanymi problematyką kształcenia i wychowania.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 § 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 § 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają głos stanowiący na Walnym Zebraniu.

 §13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek.

 §14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

-z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

-z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu rażącego naruszenia zasad etycznych i moralnych,

-ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka,

e) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 § 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 5

§19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawczo - wyborcze co cztery lata, zawiadamiając na piśmie członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub opinii i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

j) ustalenie liczby członków zarządu i liczby członków komisji rewizyjnej,

k) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 Zarząd

§22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 §23

Do kompetencji Zarządu należy:

a) Reprezentowanie i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zebrania,

g) składanie oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach ma-jątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

 § 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 Rozdział V.

Jednostki terenowe

§ 26

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne – Oddziały.

2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

3. Członkowie Oddziałów posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Oddział terenowy może być powołany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na Wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału, powołanego przez zebranie założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, działających na danym terenie.

 

5. Władzą Oddziału jest Zarząd składający się z 3 osób wybranych przez Zebranie.

6. Kadencja władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 Rozdział VI.

Majątek i gospodarka finansowa

§27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze spon-soringu,

c) dotacje, subwencje, granty, udziały, lokaty.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 §28

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej będą:

 

a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 

PKD nr 85.51.Z

 

b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

PKD nr 85.52.Z

 

c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

PKD nr 85.59.B

 

d) działalność wspomagająca edukację

 

PKD nr 85.60.Z

 

e) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 

PKD nr 72.20.Z

 

f) działalność organizacji profesjonalnych

 

PKD nr 94.12.Z

 

g) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana

 

PKD nr 94.99.Z

 

h) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 

PKD nr 47.99.Z