Historia założenia SNIIE

Geneza Stowarzyszenia

W dniu 11 grudnia 2013 roku zebrani członkowie-założyciele nowej płockiej organizacji pozarządowej podjęli uchwałę o utworzeniu takowej z nazwą: Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Na tymże posiedzeniu przedyskutowano treści Statutu Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru jego władz.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano:

 • mgr inż. Mariusza Portalskiego jako prezesa,
 • dr Barbarę Puszczewicz – wiceprezesa
 • mgr Monikę Rutkowska – sekretarza
 • mgr inż. Edwarda Czarneckiego – członka Zarządu.
 • Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrano:
 • mgr inż. Wiktora Ząbkiewicza jako przewodniczącego
 • dr inż. Sławomira Kowalskiego – członka
 • mgr Macieja Karczewskiego – członka.

W składzie członków-założycieli dominowali przedstawiciele kadry akademickiej płockich szkół wyższych – Filii Politechniki Warszawskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Ponadto członkami stowarzyszenia byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół płockich, przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej i również lokalnego biznesu.

Ten skład zezwolił na zarysowanie wstępnego programu działalności Stowarzyszenia z dominacją funkcji edukacyjnej. Zarówno powołanie Stowarzyszenia jak i zarysowanie planu działalności na najbliższe lata wynikało z kilku podstawowych przesłanek. Były nimi:

 1. Znaczne obniżenie poziomu kompetencji edukacyjnych kandydatów do studio w wyższych po zakazie przeprowadzania przez uczelnie egzaminów wstępnych od 2005 roku.
 2. Obniżenie poziomu nauczania w szkołach niższych szczebli w związku z tendencją wskazaną w p. 1 oraz wprowadzoną w 2012 r. podstawą programową nakazującą prowadzenie większości przedmiotów ogólnych w liceach i technikach w wymiarze 1 godziny tygodniowo tylko w pierwszych klasach tych szkół.
 3. Znaczące braki finansowania szkół wszystkich szczebli praktycznie likwidujące prowadzenie zajęć laboratoryjnych i innych odpowiadających zainteresowaniom młodzieży.
 4. W małym stopniu realizowana w Polsce, a szczególnie w Płocku, obowiązująca w krajach rozwiniętych strategia edukacji ustawicznej – kształcenia i samokształcenia przez całe życie.

Krótki zarys działalności

Stowarzyszenie mogło podjąć praktyczną działalność dopiero po uzyskaniu rejestrów KRS, NIP, REGON, co nastąpiło 16 marca 2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia przed rozpoczęciem zasadniczych form działania przeprowadził szerokie badania ankietowe oczekiwań osób w wieku emerytalnym oraz płockich gimnazjalistów. Wyniki badań wskazały na możliwość i celowość utworzenia drugiego w Płocku Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pewnej formy wsparcia pozalekcyjnej edukacji praktycznej (laboratoryjnej) dla gimnazjalistów. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”, którego dyrektorem została Agnieszka Magierska oraz Młodzieżową Akademię Gimnazjalistów z dyrektorem dr Andrzejem Pankowskim.

Dalsze prace organizacyjne oparte na zawartym z Politechniką Warszawska Filią w Płocku pozwoliły na uruchomienie od roku akademickiego 2014/2015 zajęć dydaktycznych. W przypadku UTW „Trzecia Młodość” rekrutacja słuchaczy odbyła się z pełnym powodzeniem – zapisało się i opłaciło czesne blisko 200 osób. W przypadku Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów trzeba było utworzyć elitarną grupę zajęć odpłatnych dla 26 zarejestrowanych osób. Pierwszy pełny rok działalności Stowarzyszenia wypadł na tyle efektywnie, że Stowarzyszenie uzyskało wraz z nagrodą wyróżnienie w konkursie „Godni naśladowania” Prezydenta Miasta Płocka.

Z dotacji Prezydenta Miasta Płocka oraz fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka w procedurze konkursowej uzyskano finansowanie zajęć gimnazjalistów, co pozwoliło na ich zrekrutowanie w wymiarze 60 do 100 osób w kolejnych latach. Prowadzone były zajęcia laboratoryjne z chemii, fizyki, informatyki oraz fotografii i filmu. Natomiast w zajęciach UTW „Trzecia Młodość” przeważały laboratoria informatyki, ćwiczenia oraz konwersacje z języka angielskiego na różnych poziomach, obsługi komputerowej zdjęć fotograficznych i rejestracji filmowych. Do tego dochodziła działalność wykładowa oraz gimnastyka rekreacyjna, a później także aerobik w basenie. Słuchacze wyjeżdża lina spektakle teatralne i muzyczne do Warszawy i Łodzi, do Teatru Dramatycznego w Płocku na pewne seanse mieli wstęp bezpłatny.

Szybkie podjęcie tak wielu form zajęć było możliwe dzięki wsparciu lokalowym, laboratoryjnym, kadrowym i zasobów treści dydaktyczno-naukowych Politechniki Warszawskiej. Uczelni dawało efekt to promocyjny, gdyż na przykład panie z UTW informowały bliskich i sąsiadów o tym, że chodzą na zajęcia dydaktyczne do Politechniki, co również je nobilitowało.

W dalszych latach dyrektor UTW „Trzecia Młodość” wraz z Radą Samorządu UTW utworzyli chór oraz zespół teatralny. Po niedługim czasie prób prowadzonych przez wiodące w Płocku trenerki chór i teatr zaprezentował się w różnych okolicznościowych imprezach organizowanych głównie przez Miasto Płock. Z innych form warto wymienić zajęcia tańca grupowego oraz turystykę.

Natomiast z racji likwidacji gimnazjów w styczniu 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia w miejsce Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów powołał Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego (absolwent LO im. Wł. Jagiełły z 1939 r., później m. In. wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, prezes Uniwersytetu na Obczyźnie, współpracownik prezydentów i premierów Rządu Londyńskiego) z siedziba w Liceum Władysława Jagiełły w Płocku. Pierwszym dyrektorem Centrum była uznana aktywna polonistka pani Urszula Gołębiowska. Uczniowie-słuchacze Centrum aż do wybuchu epidemii w marcu 2020 roku, podobnie jak słuchacze UTW, prowadzili programową działalność, w stanie epidemii z koniecznością zamiany na formy zdalne.

W kwietniu 2019 roku udało się zorganizować 5-lecie Uniwersytetu.

Stan epidemii aż do roku szkolnego 2022/2023 ograniczył działalność obydwu podstawowych instytucji Stowarzyszenia. Od tego roku działalność Stowarzyszenia wróciła do normy, łącznie z prowadzonymi corocznie sesjami i seminariami dla płockiego środowiska akademickiego i członków zarządów płockich przedsiębiorstw.

Zadania Stowarzyszenia na rok akademicki 2023/2024 zostaną określone przez nowy Zarząd Stowarzyszenia  wybrany na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 1.08.2023 r. Uzgodnionym działaniem będzie realizacja obchodów 10-lecia Stowarzyszenia (11.12.2023).

Zakłada się, że jak dotychczas, Stowarzyszenie będzie swoją działalność opierało na współpracy z Politechniką Warszawską Filią w Płocku, Spółdzielczym Domem Kultury PSM L-W w Płocku, Urzędem Miasta Płocka, Starostwem Powiatowym w Płocku, PKN Orlen, Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka, Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Naczelną Organizacją Techniczną Rada w Płocku, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, przedsiębiorstwami SoftHard i Spec-Rem, szkołami płockimi, uczelniami z Płocka, Warszawy i Łodzi. Taka współpraca zezwoli na realizację większości projektów planowanych przez Stowarzyszenie.

NAPISZ DO NAS

  Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com