MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY

Stowarzyszenie w ramach swoich statutowych uprawnień i obowiązków jako najważniejszy element działalności założyło, wspomagającą edukację oświatową szkół gimnazjalnych i w mniejszym stopniu ponadgimnazjalnych, pracę z młodzieżą.

Wysoko kwalifikowana kadra Stowarzyszenie, nauczyciele akademiccy, nauczyciele i dyrektorzy szkół płockich, a także reprezentanci gospodarki i administracji samorządowej byli w stanie ocenić niby reformatorskie posunięcia władz państwowych po 1989 r. Już w kilka miesięcy po wyborach 4 czerwca zanegowano kilkudziesięcioletni polskiej pedagogiki i edukacji, niszcząc wydany w czerwcu 1989 r Raport o stanie edukacji w PRL Edukacja naszym priorytetem. Zaraz po tym miała miejsce niby reforma oświatowa polegająca na wprowadzeniu religii do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Było to zrobione bez przygotowania kadry, założeń programowych i obudowy dydaktycznej. Negatywne rezultaty tych działań dla Kościoła katolickiego w Polsce uznali nie tylko obserwatorzy cywilni, ale również przedstawiciele hierarchii kościelnej.

Inna reforma z 1998 r. wywołana również bez żadnego wcześniejszego przygotowania, w wyniku zapędów reformatorskich rządu AWS wprowadziła trzyletnie gimnazja po 6 klasach szkoły podstawowej i zakładająca likwidację techników. To ostatnie zostało wycofane przez rząd SLD-PSL.

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych miało miejsce mocne ograniczenie szkolnictwa zawodowego. Gimnazja zaczęły spełniać swoją funkcję po kilkunastu latach swojego istnienia i niebawem w 2015 r. zaczął się proces ich likwidacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Szkoły i uczelnie od początku lat 90. XX wieku borykały się z brakiem dostatecznego finansowania na poziomie o wiele niższym niż w poprzednim ustroju państwowym. Powstały braki kadrowe głównie wśród specjalistów z zakresu matematyki, fizyki i informatyki.

To wszystko dotyczyło też sytuacji oświaty i szkolnictwa wyższego w Płocku. Dodatkowo efekty edukacyjne szkół płockich od początku tego stulecia są gorsze niż w innych miastach na prawach powiatu na Mazowszu, co przy zaliczeniu Płocka do najbogatszych miast Polski wydaje się być kuriozalne.

Bazując na doświadczeniu między innymi osób zajmujących się w Filii Politechniki Warszawskiej wieloletnią działalnością rekrutacji do Uczelni założono, że podstawowe nasze zadania w kierunku poprawy kompetencji, zwłaszcza w obszarze dyscyplin ścisłych, ukierunkujemy na pracę z gimnazjalistami. W celu określenia pól wspomagających, niezwiązanych z programem szkół, przeprowadzono wśród gimnazjalistów większości szkół płockich badania ankietowe (600+ odpowiedzi). Zapytano o zainteresowania młodych ludzi i gotowość rodziców do finansowania zajęć laboratoryjnych rzędu 10 zł/godz. w cyklach 20-godzinnych. Wyniki badania ankietowego były satysfakcjonujące, młodzież trafnie typowała rodzaj swoich zajęć, a rodzice w większości godzili się na niewielkie wydatki. Zarząd Stowarzyszenia powołał zatem Młodzieżową Akademię Gimnazjalistów. Dyrektorem tej instytucji mianował dr. Andrzeja Pankowskiego, doświadczonego nauczyciela akademickiego Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Rzeczywistość zaskrzeczała, bowiem okazało się, że w procesie rekrutacyjnym do Akademii opłatę (czesne) uiściło tylko 26 rodziców gimnazjalistów. Potraktowaliśmy tę grupę jako elitarną i przeprowadziliśmy z nimi zajęcia laboratoryjne w semestrze zimowym roku szkolnego 2014/2015. W następnych semestrach zmieniliśmy zasadniczo formułę przyjęć, rezygnując z odpłatności, zapewniając niezbędne środki z konkursów Prezydenta Miasta Płocka lub fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Wówczas rozmiary naszej działalności wśród gimnazjalistów były rezultatem uzyskanych w konkursach środków finansowych i wynosiły w poszczególnych semestrach od 70 do 120 uczestników. Zajęcia laboratoryjne odbywały się w dobrze wyposażonych sprzętowo obiektach Politechniki i prowadzili je nauczyciele akademiccy tej uczelni.

Młodzież i jej opiekunowie wysoko ocenili tę formę zajęć edukacyjnych. W szkołach, za wyjątkiem techników, nie prowadzi się zajęć laboratoryjnych ze względów oszczędnościowych oraz narastającej biurokracji.

Niestety likwidacja gimnazjów wymusiła zakończenie tej działalności Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów. Zostało zlikwidowane, między innymi gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły i tam stworzyły się pewne możliwości wykorzystania lokali szkolnych. Ponadto Stowarzyszenie współpracowało z dyrekcją Szkoły od rozpoczęcia kadencji obecnej dyrektor Małgorzaty Pawlak. Po uwzględnieniu większości szczegółów wzajemnego postępowania między Zarządem Stowarzyszenia a Dyrektor Liceum powołano 3 stycznia 2018 r. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Stanisława Portalskiego z siedzibą w Liceum Władysława Jagiełły. Dyrektorem Centrum została pani Małgorzata Gołębiewska.

Powodem powołania była przede wszystkim niezadowalająca sytuacja dotycząca nauczania przedmiotów ścisłych zarówno w szkołach średnich jak i  na niższych etapach nauczania. Podstawowym celem działalności MCKiEP jest propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych zainteresowania przedmiotami ścisłymi, pomoc w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz działania na rzecz doskonalenia nauczania tych przedmiotów w szkołach.  Uroczystość inauguracji Centrum miała miejsce 9 lutego 2018 r. w auli Liceum Władysława Jagiełły w Płocku.

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w lutym 2018 r. zaproponowano zorganizowanie dodatkowych zajęć, nieodpłatnych, adresowanych do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Ale jak sama nazwa mówi jej zadaniem jest również krzewienie kultury i kształtowanie świadomego odbiorcy różnorodnych dzieł sztuki. Zatem drugim, równorzędnym celem działalności MCKiEP jest propagowanie wśród młodzieży udziału w wydarzeniach kulturalnych.

MCKiEP swoje działania prowadziło dwutorowo, tj. w dziedzinie kultury oraz edukacji. W zakresie kultury zorganizowano w 2019 r. następujące imprezy:

  • spotkania z pracownikiem Płockiej Galerii Sztuki panem Mirosławem Cegłowskim. Prezentowane tematy były również dobierane pod kątem przydatności do egzaminu maturalnego z języka polskiego, na przykład poprzez ukazywanie sposobów analizy dzieł malarskich i rzeźby,
  • zajęcia edukacyjne przygotowane przez panią Małgorzatę Kwiatkowską pracownika Muzeum Mazowieckiego.

Zajęcia odbyły się w dwóch płockich szkołach (ZS nr 5 i SP nr 3) w grudniu 2018 r. Spotkania te związane były z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  • zajęcia teatralne prowadzone przez wiodącą aktorkę Teatru Dramatycznego w Płocku, panią Magdalenę Tomaszewska, z grupą młodzieży z Liceum Władysława Jagiełły. Była to odpowiedź na oczekiwania ze strony młodzieży chcącej realizowania swoich pasji. Jest to pożyteczna inicjatywa, bowiem umiejętności w zakresie doskonalenia samoprezentacji stanowią ważny element kompetencji miękkich pożądanych przez pracodawców w okresie poszukiwania pracy po ukończeniu szkół lub studiów wyższych.

Wszystkie wymienione działania były kontynuowane w roku 2019. W roku 2019 kończono zajęcia II edycji rozpoczęte w listopadzie roku Były to: fotografia (fotografowanie, obróbka elektroniczna zdjęć), film (zasady filmowania, montaż elektroniczny), matematyka, ćwiczenia laboratoryjne z chemii, ćwiczenia laboratoryjne z informatyki, w tym programowanie, łącznie zajęcia odbywały się w 8 grupach, uczestniczyło w nich 64 osoby. Zajęcia odbywały się w pracowniach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Liceum Władysława Jagiełły i Szkoły Podstawowej Nr 11 w Płocku. Uroczyste zakończenie zajęć odbyło się r. w auli Liceum Władysława Jagiełły w Płocku. W uroczystościach uczestniczyły panie posłanki na sejm: Anna Ewa Cicholska i Elżbieta Gapińska. Uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty uczestnictwa. W sunie wręczono 64 certyfikaty. W uroczystości wzięli udział rektorzy płockich szkół wyższych, dyrektorzy szkół niższego szczebla, nauczyciele akademiccy i przedstawiciele różnych instytucji. O zadaniach i roli MCKiEP mówił prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia.

Certyfikaty wręczyły panie Posłanki wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. W krótkich wystąpieniach Panie Posłanki pogratulowały uczestnikom ukończenia zajęć a organizatorom sprawnego ich przeprowadzenia. Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. inż. Andrzeja Jakubiaka na temat: Matematyka królową nauk?

W październiku 2019 r. rozpoczęła się III edycja zajęć. Tematyka zajęć: fotografia i film, zajęcia matematyczne Fascynująca matematyka, ćwiczenia laboratoryjne z chemii, zajęcia informatyczno-matematyczne „Z komputerem w Krainie Liczb, ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Łącznie zajęcia odbywały się w 6 grupach, uczestniczyło w nich 54 osoby. Zajęcia rozpoczęły się uroczystą inauguracją w auli Liceum Władysława Jagiełły w Płocku. Wykład inauguracyjny na temat „Google to dzieło Anioła czy Szatana?” wygłosił prof. Wojciech Nowakowski, emerytowany pracownik naukowy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Zakładu Maszyn Matematycznych PAN. Zajęcia te były kontynuowane w roku 2020. W sumie w 2019 r. zajęcia prowadzono w  4 grupach i uczestniczyło w nich ok. 120 osób. Jest to liczba satysfakcjonująca chociażby ze względu na to, że podobne zajęcia adresowane do tych samych grup uczniów były równolegle prowadzone przez Politechnikę Warszawska Filię w Płocku, z budżetem kilkanaście razy większym niż naszej organizacji w tym zakresie. Na zakończenie zajęć dokonano badań efektywności i atrakcyjności tych wszystkich zajęć poprzez ankietowe badanie wśród wszystkich uczestników. Suma wypowiedzi wskazywała, że była to ocena na stopień wyżej niż dobry.

W listopadzie 2019 r, zainaugurowano cykl wykładów prof. Wojciecha Nowakowskiego na tematy około informatyczne. Wykłady odbywacie w auli Liceum Władysława Jagiełły w Płocku. Uczestniczyli w nich uczniowie LO im. Wł. Jagiełły, a także uczniowie innych szkół. Wykłady były wysoko oceniane przez młodzież, a także przez nauczycieli. Po wykładach wywiązywała się ożywiona dyskusja. Ten cyk: wykładów był kontynuowany w roku następnym.

W czerwcu 2019 r. w ramach uroczystości zakończenia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Małachowskiego w Płocku wręczono nagrody książkowe finalistom światowego konkursu w CERN w Genewie ufundowane przez nasze Stowarzyszenie. Uczniowie ci pod kierunkiem prof. Janusza Kempy przygotowali pracę na ww. konkurs i dotarli do finału. Jest to duże osiągnięcie. Młodzież z Małachowianki i Jagiellonki corocznie uczestniczyła w tych konkursach oraz konkursach Instytutu Fizyki PAN.

Wszystkie te przedsięwzięcia młodzieżowe realizowane przez Stowarzyszenie były dotowane przez PKN Orlen SA, Urząd Miasta Płocka i Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka. Prowadzone były w sposób ciągły z wyjątkiem ograniczeń związanych z Covid-19. Wznowiono je od marca 2023 r. w semestrze letnim roku szkolnego 2022/2023.

Zakładamy, że nowe władze Stowarzyszenia podejmą trud kontynuacji, jakże pożytecznej i cenionej przez uczniów, nauczycieli i rodziców inicjatywy edukacyjnej.

NAPISZ DO NAS

    Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com