O NAS

Po zakończeniu pracy zawodowej wzrasta wśród ludzi potrzeba zagospodarowania wolnego czasu i różnorodności form jego spędzania , poszukiwania możliwości zaspakajania swoich zainteresowań i aspiracji , poprawy jakości życia. Osoby te odczuwają pragnienie rozwijania własnych upodobań, pogłębiania wiedzy z interesujących ich dziedzin , sztuki czy kultury.

Dlatego też powstał pomysł powołania drugiego uniwersytetu trzeciego wieku, który będzie realizował indywidualne pragnienia ludzi o podobnych zainteresowaniach , upodobaniach bez względu na płeć i poglądy. Decyzją z dnia 5 marca 2014 r Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja powołał do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku nadając mu nazwę , wyłonioną w drodze konkursu „ Trzecia Młodość”.

Działalność Uniwersytetu  uroczyście zainaugurowano  11 października 2014 roku w auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Wykład inauguracyjny pt: „ Historia powstania uniwersytetów trzeciego wieku i formy działalności aktywizujących seniorów na przykładzie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej” wygłosił doc. dr  Bohdan Utrysko, kierownik  UTW Politechniki Warszawskiej.

W pierwszym roku działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” liczył 180 słuchaczy. Prowadzono cykle wykładowe , kursy komputerowe, gimnastykę sprawnościową , zajęcia z filmu i fotografii. Przez  9 letni okres działalności znacznie poszerzono ofertę zajęć i spędzania wolnego czasu przez seniorów. Liczba słuchaczy wzrosła w tym czasie 520 osób spośród których  42% stanowią słuchacze  z wyższym wykształceniem, 49%  słuchacze ze średnim wykształceniem i 9%  z innym. Słuchaczami naszego Uniwersytetu osoby w wieku 55+ do 90 lat.

W latach 2014 -2023  r prowadziliśmy wykłady , zajęcia ruchowe – gimnastykę rehabilitacyjno- usprawniającą , aerobik w wodzie ,zajęcia z motoryki i koordynacji ruchu przy muzyce , zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia chóralne ,teatralne , filmowe oraz naukę języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania , powstały sekcję: turystyczno- krajoznawcze ,grupy wędrowców pieszych i rowerowych.

Większość zajęć w okresie pierwszych pięciu lat prowadzona była w obiektach Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2.Na skutek obostrzeń i zakazów sanitarnych spowodowanych przez pandemię Covid-19  zajęcia zostały przeniesione do Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej w Płocku przy ul. Krzywoustego  3  i do Centrum Aktywności Seniora w Płocku przy ul. Otolińskiej 6.

Wykładowcy to wysokokwalifikowana kadra -specjaliści  z różnych dziedzin  nauki z wyższym wykształceniem i doświadczeniem pracy z ludźmi starszymi. Zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe  prowadzili nauczyciele ,instruktorzy i trenerzy  z dziedziny gimnastyki rehabilitacyjnej, aerobiku w wodzie , rękodzieła, śpiewu chóralnego ,aktorstwa ,informatyki , przewodnicy turystyczni z doświadczeniem pracy z ludźmi starszymi.

Realizacja funkcji edukacyjnej

Celem UTW jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych  , poszerzenie wiedzy i umiejętności seniorów , aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych poprzez wykłady audytoryjne i zajęcia kursowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość „ prowadzi działalność ukierunkowaną na wspieranie seniorów 60+ w zakresie utrzymywania regularnej aktywności fizycznej ,psychicznej , intelektualnej, poznawczej, aktywności społecznej , poprawy jakości życia seniorów . Poprzez prowadzone różnorodne zajęcia pomagamy seniorom  w utrzymywaniu umiejętności myślenia i uczenia się , poczucia bezpieczeństwa i zwiększonej samowystarczalności, rozwoju poczucia własnej wartości , nawiązania i utrzymywania kontaktów towarzyskich a  także stworzyliśmy możliwości do realizacji  ich marzeń.

Wykłady i prelekcje

Wykłady stanowią bardzo ważną część działań UTW. Są to wykłady o różnorodnej tematyce obejmujące zainteresowania słuchaczy. Ogółem przeprowadzono 120 wykładów  z różnych dziedzin nauki: ochrony zdrowia geografii ,turystyki techniki, historii, techniki oraz popularno-naukowe .Cykl wykładów realizowany jest w formule wykładów otwartych dostępnych dla osób spoza UTW „ Trzecia Młodość ”.

Wykłady wygłosili wysokokwalifikowani specjaliści z poszczególnych dziedzin:
prof. Wojciech Nowakowski, prof. Urszula Tokarczuk, prof. Anna Stogowska, ks.  prof. dr hab. Wojciech Góralski  ,prof. Dr hab. inż. Andrzej Jakubiak , dr Daria Domosławska,  dr Ewa Pomirska , dr Joanna Obrębska ,mgr Małgorzata Kwiatkowska, , mgr Wioletta Kilarska ,pedagog i artystka Hanna Witt- Paszta  i  inni.

 Realizacja  projektów w ramach zadania publicznego

W latach 2015 i 2016 prowadziliśmy projekt „ Płocka Akademia Kultury” dofinansowany z konkursu Prezydenta w obszarze kultury ,sztuki , ochrony dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego.

W latach 2016 do 2023 zrealizowano 21projektów sfinansowanych lub dofinansowanych  z budżetu Miasta Płocka  oraz sponsorowanych przez PKN Orlen.

Były to następujące projekty:

2016 r- Zdrowie najważniejsze., Rozśpiewany Trzeci Wiek, Ruch dla zdrowia, Edukacja cyfrowa podstawą aktywności seniora

 2017 r. zrealizowano projekty:

Edukacja cyfrowa seniorów przeciwdziałająca wykluczeniu cyfrowemu –Edukacja cyfrowa podstawą aktywności seniorów,

Działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

Działania profilaktyczne poprawiające stan fizyczny i psychiczny seniorów,

Działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

  • Ruch dla zdrowia seniora, prowadzenie zadań edukacyjnych
  • Edukacja seniorów w zakresie zdiagnozowanych potrzeb poznania wydarzeń historycznych związanych z rzeką Wisłą i miastem Płock .

2018 r zrealizowano  projekt: Aktywny Senior

2019 r zrealizowano projekty:

Ruch dla zdrowia seniora. Działania profilaktyczne poprawiające stan psychiczny i fizyczny seniorów, Zdrowie najważniejsze,

Stanisław Moniuszko – wybitny twórca romantyczny, przedstawiciel polskiego stylu narodowego i współtwórca opery narodowej,

W 2020 r. zrealizowano projekty:

Faustyn Piasek (1877-1955) wybitny płocki pedagog, kompozytor i   muzyk,

  • Aktywizacja społeczna – Aktywność, zdrowie, radość.

W 2021 r. zrealizowano projekty:

„Pamięć w nas wiecznie trwa„ – Płock w XX wieku – miastem wielowyznaniowym z niepospolitymi płocczankami i znakomitymi Płockimi rodzinami,

Ruch to zdrowie,

  • Język angielski dla seniorów,

Ponadto zrealizowano w 2022 r. projekt:

• Jak za dawnych lat – Władysław Broniewski, Ignacy Łukasiewicz, patroni Płocka 2022 rok

 • Postaw na ruch

Wszystkie te projekty były dofinansowane w konkursach Prezydenta Miasta Płocka zaś projekt „ Aktywny Płocki senior „ był sponsorowany przez  PKN ORLEN , cieszyły się uznaniem zarówno uczestników przedsięwzięć jak i specjalistów realizujących bezpośrednio zadanie tych projektów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” oferując różnorodne formy zajęć pełni ważną rolę  instytucji kształcenia ustawicznego w subregionie płockim. Realizował różne przedsięwzięcia na rzecz społeczeństwa senioralnego w ramach konkursów grantowych we współpracy z płockimi instytucjami takimi jak: Książnica Płocka , Teatr Dramatyczny im Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Płocka Galeria Sztuki, Muzeum Mazowieckie , Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej i Okręgowa Izba Lekarska .Ponadto Uniwersytet  czynnie uczestniczy w życiu społecznym miasta Płocka w ramach Dni Inicjatyw Organizacji Pozarządowych ,Jarmarku Tumskiego , Senioriady  itp. Prezentowano wówczas osiągnięcia i efektów pracy seniorów a także śpiewem chóralnym i występem teatralnym uświetniano te imprezy , tworząc poczucie więzi i wspólnoty ze społeczeństwem naszego miasta i okolic.

Poprzez prezentację osiągnięć naszych słuchaczy w dziedzinie malarstwa , fotografii, poezji, prozy , rękodzieła na wystawach  przeznaczonych dla społeczeństwa miasta Płocka zachęcaliśmy seniorów do edukacji i aktywizacji w zakresie realizacji swoich zamiłowań  i pasji wykorzystania umiejętności talentu a także doświadczenia i mądrości  życiowej.

Podczas występów na zakończenie realizowanych projektów grantowych  prezentowano mieszkańcom Płocka efekty pracy seniorów UTW. Zaproszonej publiczności seniorzy pokazali swoje zdolności aktorskie ,wokalne ,taneczne filmowe .Nasze występy pokazy i wystawy a także wykłady audytoryjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W ramach wystaw prezentowali swoje prace: Maria Kruk-Sieczkowska- malarstwo, poezja, fotografia; Lucyna Kukowska -poezja , proza ; Barbara Grządkowska  – rękodzieło ;Anna Trzcińska – fotografia; Marianna Rutkowska – poezja; Sławomir Laskowski – poezja ,fotografia , film.

Został napisany i wykonany komiks pt: „Tajemnica Mysiej Wieży”- według scenariusza naszej koleżanki Mirosławy Nagórko -praca zbiorowa grupy teatralnej UTW” Trzecia Młodość” .Zdjęcia kostiumy wykonali członkowie grupy w całość złożyła .Całość złożyła koleżanka M. Nagórko, formę prezentacji na Facebooku zrealizował Pan Edward Czarnecki. Komiks został wydany w formie książeczki.

Z okazji jubileuszu 5-lecia działalności UTW powstał utwór muzyczny, który stał się piosenką rozpoznawczą naszego uniwersytetu. Słowa do tej piosenki  zatytułowanej „ Trzecia Młodość”  napisała słuchaczka UTW  Pani Lucyna Kukomska a muzykę skomponował Pan Stanisław Psarski. Utwór ten po raz pierwszy został zaprezentowany  przez chór UTW podczas pokazu osiągnięć seniorów z okazji zakończenia projektu „ Aktywny Płocki Senior” sponsorowanego przez PKN Orlen, w Centrum Aktywności Seniora w Płocku.

Słowa: Lucyna Kukomska

Muzyka: Stanisław Psarski

TRZECIA MŁODOŚĆ

Na  pięciolecie Trzeciej Młodości

Raduje serce cieszy się dusza

Srebro na głowie wiatr nam rozwiewa

Gdy na zajęcia senior wyrusza

Ref.To nic ,że zima mróz w usz szczypie

Lub wiatr jesienny gdy łamie drzewa

W wiosennym deszczu czy lata skwarze

Nam Trzecia Młodość wciąż w duszy śpiewa

Tu propozycji jest wachlarz cały

Śmiało seniorze do nas zawitaj

Teraz coś robisz tylko dla siebie

Wiedzę z wykładów zajęć chwytaj

Ref:………………..

 W aerobiku wodnym ćwicz ciało

A na wycieczkach zbieraj nowiny

I zapamiętaj sobie maksymę

Senior aktywny wsparciem rodziny.

Ref………………

.Odpowiadając na propozycje programowe słuchaczy naszego uniwersytetu  organizowano:

zajęcia edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego w dwóch grupach o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia prowadziła lektorka Politechniki Warszawskiej

– zajęcia aerobiku w wodzie na dostępnej w Płocku pływalni MOSiR, pod kierunkiem wysokokwalifikowanej trenerki aerobiku w wodzie doświadczonej  w pracy z seniorami.

–   spacery  do Muzeów w Płocku : Muzeum Mazowieckie w Płocku – wystawa Art Deco; Muzeum Żydów Mazowieckich z dzielnicą żydowską, Muzeum Etnograficzne Śpichlerz w Płocku, Muzeum Szkolne Jagiellończyków  i Muzeum w Liceum im. Małachowskiego w Płocku. Spacery i zwiedzanie odbywały się pod kierunkiem profesjonalnych przewodników.

 – rajdy piesze i rowerowe na terenie Płocka i regionu płockiego. Działające od 3 lat sekcje „Wędrowcy” i „ Cykliści „  z ich przewodnikami – wolontariuszami byli organizatorami marszów rajdów  tematyczne związanych z  danym regionem ,jego historią i zabytkami . Zorganizowano 21 rajdów pieszych na  trasach 5-10 km oraz 5 rajdów rowerowych na trasie 10-15 km. 

–   rejsy statkiem po Wiśle na zakończenie roku akademickiego połączone z tradycją topienia wianków w Noc Kupały.

 Wszystkie imprezy  miały charakter edukacyjny oraz integracyjno- towarzyski .

Samorząd Słuchaczy UTW „ Trzecia Młodość

  • Ważną rolę w życiu seniorów odgrywa Samorząd Słuchaczy, którego członkowie bezinteresownie poświęcają swój czas i energię. Pierwszym przewodniczącym Samorządu był Roman Szymański aktualnie od wielu lat tę funkcję pełni Jadwiga Włodarczyk.10 osobowy zarząd organizuje i inicjuje różne imprezy integracyjne: pikniki z muzyką i tańcem, spotkania z okazji świąt połączone z prezentacją obrządków tradycyjnych, wspólne kolędowanie z jasełkami, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe połączone z konkursami i przebierańcami i różnymi niespodziankami, rejsy statkiem po Wiśle , wspólne wyjazdy do teatrów, wycieczki edukacyjne krajowe i zagraniczne oraz wczasy wypoczynkowe w kraju i za granicą. Zorganizowano po nad 30 wyjazdów kulturalno-muzycznych  do teatrów w Warszawie, teatrów muzycznych  w Łodzi i Warszawie, Opery w Bydgoszczy, Filharmonii w Warszawie, Opery Kameralnej w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi. Ponadto zorganizowano kilka turnusów wczasowych   w Sarbinowie w Ośrodku Wczasowym Politechniki Warszawskiej dla grup 30 do 50 osobowych  oraz wczasów w Grecji ,na Riwierze Tureckiej, w   Bułgarii dla grup  32 osobowych oraz t wycieczki do Pragi ,Rzymu, Neapolu , Pompei, Monte Casino, Budapesztu , Wiednia , Barcelony , Wrocławia , Warszawy , Wilanowa, Sulejówka, Ciechocinka ,Torunia, Łowicza ,na Podlasie, do wód termalnych w Uniejowie.

Grupy nieformalne seniorów – program z budżetu Marszałka województwa Mazowieckiego

 Zawiązały się  3 grupy nieformalne seniorów przez aktywnych seniorów ,których działalność pod względem merytorycznym była wspierana przez UTW

 W ramach programu odbyły się  zajęcia ćwiczeniowo – warsztatowe

– fotografia i komputerowa obróbka zdjęć,

-zajęciach z rękodzieła

– rajdy piesze w powiecie płockim.

Panel dyskusyjny „ Seniorze nie jesteś sam”

Uniwersytet Trzeci ego Wieku „ Trzecia Młodość’ bardzo aktywnie uczestniczył w organizowaniu przez SNiIE  i Politechnikę Warszawską Filii w Płocku  panelu dyskusyjnego pn: „Seniorze nie jesteś sam ”, w którym udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg , Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, z-ca Prorektora PW ds. Filii prof. dr hab. Inż. Jacek Wernik, Prezes SNiIE Agnieszka Krzętowska, Płocka Rada Seniorów z przewodniczącym Andrzejem Markowskim, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku działający na terenie miasta Płocka i regionu, organizacji działających na rzecz seniorów Płocka i Powiatu Płockiego . Panel dyskusyjny odbył się w auli PW  Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza17’

Współpraca  z Płocką Radą Seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” realizował program pracy Płockiej Rady Seniorów organu doradczego Prezydenta Miasta Płocka pt: „Od przedszkola do Seniora„. Realizacja tego zadania polegała na czytaniu, dzieciom z  płockich przedszkoli ,wierszy wybitnego Polskiego poety Władysława Broniewskiego  Patrona Miasta Płocka roku 2022. Spotkania z dziećmi odbyły się w 4 przedszkolach, w których członkowie grupy teatralnej naszego uniwersytetu czytali wiersze ilustrując je strojami i rekwizytami okraszając piosenkami do słów poety.  Spotkania te przyjęto z wielkim uznaniem władz przedszkola ,Rady Seniorów a nadto  aplauzem dzieci.

Grupa teatralna UTW  wystąpiła z programem poświęconym  życiu i twórczości Wł. Broniewskiego  w siedzibie Stowarzyszenia Osób Chorych na Chorobę Altzheimera  . W programie były wiersze poety oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz szlagierów  muzycznych XX wieku.

Senioriada- przegląd twórczości artystycznej  organizacji senioralnych w Płocku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość”  uczestniczył w wydarzeniu pn : „Senioriada 2022”  zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, Płocką Radę Seniorów przy współpracy Marszałka Województwa Mazowieckiego .  W programie były występy artystyczne, teatralne , śpiewu chóralnego, kabaretowe.  Uniwersytet zdobył I nagrodę  w kategorii teatr oraz wyróżnienie za taniec grupowy.

Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” było pomysłem uzasadnionym społecznie o czym świadczy równoległa działalność dwóch uniwersytetów w Płocku i Akademii Seniora  w Płocku oraz przyjazna współpraca między tymi organizacjami.

NAPISZ DO NAS

    Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com